Porna smarit

Rated 3.96/5 based on 808 customer reviews

Ac fiquanao Romx quo rariffime commeabat viferetur, in publico !

ectante$,oemonftrantefq5 fe,fubtetfugere folitum in pioximum te^m. Bo/ na autem cuiufdam exulantis offerente A uguflo non fufhnuit accipere.

Facta enim oillributione fuos Claudio fcu Anio‘^tos recuperauit.

Hunc Pollionem maxime amauit Maro, s Dilectus ab eo ma|na triunera tulit.

A enddos vixdum coeptae tata extitit fiuiu* vt Sextus Properti us non oubitarit fic pranlicare. Cui tn multo poft perneta oeniu materia treis omni no libros recitauit,(ecundum videlicet, quartum,e i^xtum .

Seneca tradidit lulium Montanu 5 poe tam folitum nicere inuolaturum fe quaedam V irgilio,(l e vocem poflet,? Eofdem enim verfus eo pronundante bene ^are, fine illo ine t oreicere quafi mutos. Auguftus-^ocumiam forteexpedidone Cantabrica 'abellet, t fupplidbus atq; minacibus per iocu3 litteris efflagitaret,vtribi De Aendde,vtipfius ver- ba funttvel prima carminis hyq;ograima,vel quodlibet colon mitteret, nega/ uit fe £actuu3 Virgilius.

Augulli vero ge^ fta oiligenrilfime exeeutumm «quippe qui oum feriberet, ne quid ineptu mo liretur,quaedam impeifecta reliquit.

Alia leuifiimis verlibus lmpfir,quos per iocum pro tigillis vel tibidnibus interponi a fe Dicebat ad fullinendu 3 opus» Donec lolidaecolunxaduenirent. Hic tran^jiadanamprouindam regebat, cuius fauorecum veteranis Augulli militibus Cremonenfium « Mantuanoru3 agri oillribuerentm^os Virg Uius non amifit.

Hic primo in amidtia Cacaris A ugu^^ fti fiiit«Polba in fufpidonem comurarionis contra ilium Ductus oedfus ell, cuius Propertius meminit Dicens, Gallus f in callris du 3 credita ligna tyetur. Verum vfi^adeo hunc Ga Uum Virgilius amarat,vt quartus Georgicorum ^ medio vfqua Ii ip(e linpa; ladiue prhna fitidh, e Maro futu/x rus eflet fecu nda, quz verna poma A eneidi ipfe inferuit.

Georgica reuer^ fbabactiaca victoria Auguftoatqjrefidendarum viriumcaufa Atte Uxco^ inoranti per continuum quatriduum Irat fufdpiente Mecoenate legendi vi cem ,quotie$ interpellaretur ip Te vods omnfione.

Leave a Reply